مدیریت حرفه ای کسب و کار

مدیریت حرفه ای کسب و کار

ایجاد استارتاپ ، شتاب دهنده و انکوباتور

تقویت اکوسیستم های کارآفرینی

تدوین طرح کسب وکار

ارتباط با پارک های علم وفناوری

همکاری با شرکت های خلاق و دانش بنیان

ترویج کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی

توسعه کسب وکار های اینترنتی